Preaload Image
24 نوامبر

پاراستزی دائمی

پاراستزی دائمی ناحیه Labiomandibular پس از خروج سیلر Bioceramic از ناحیه آپکس :گزارش مورد
بیمار خانم ۲۳ ساله با شکایت از دست رفتن حس مخاط پوست در ناحیه راست لب و چانه پس از درمان ریشه می باشد. طی درمان ریشه از سیلر MTA;Angelous استفاده شده است. مشاهده رادیوگرافی نشانگر خروج سیلر از ناحیه آپکس و ورود به کانال آلوئولار تحتانی می باشد. درمان با ویتامین ب کمپلکس و کورتیکواستروئید آغاز شده، وسعت ناحیه بی حس شده علامت گذاری و شدت بی حسی ثبت شد. پس از یک هفته وسعت ناحیه بی حسی تغییری نداشت.۳۹ روز بعد، وسعت ناحیه بی حسی ثابت اما شدت بی حسی کاهش یافته یود . بعد از شش ماه وسعت ناحیه بی حسی ثابت اما شدت آن کاهش یافته بود.پس از یک سال تغییری نسبت با ماه ششم مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: سیلر های بBioceramic ممکن است در صورت خروج از ناحیه آپکس و ورود به کانال آلوئولار تحتانی باعث ایجاد پارس سازی دائمی گردند باعث ایجاد پاراستزی دائمی گردد.
کلید واژه ها : درمان ریشه ، پاراستزی، سیلر بیوسرامیک، عصب آلوئولار تحتانی

مقایسه پاسخ به تست های حساسیت در بیماران دیابت نوع ۲ در مقایسه با بیماران سالم
مقدمه: دیابت یکی از بیماری‌های رایج بوده که یکی از عوارض جانبی آن ایجاد تغییرات در اعصاب حسی می باشد ،به همین دلیل مطالعه حاضر به بررسی تاثیر این تغییرات در پاسخ به تست های حساسیت در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ پرداخته است.
روش مطالعه: در انجام مطالعه حاضر تست های EPT و سرما مورد استفاده قرار گرفتند. برای تعیین میزان درد در حین تست سرما از روش Heft Parker استفتده شد. به منطور بررسی نتایج EPT ، درجه ای که EPT به آن پاسخ می داد ثبت گردید.
نتایج: میان دو گروه سالم و مبتلا به دیابت نوع ۲ ، تفاوت معناداری از نظر پاسخ به تست ها در دندانهای پرمولر ماگزیلا در مقایسه با پره مولر های مندیبل وجود نداشت. در بیماران دیابتی پاسخ به تست سرما در پرمولر های ماگزیلا به طور معناداری کمتر از پره مولر های مندیبل بود.
نتیجه گیری: دندانهای پرمولر ماگزیلا نسبت به پره مولر های مندیبل، در بیماران دیابتی واکنش کمتری به تست سرما نیز نشان می‌دهند .
کلید واژه ها : تست حساسیت، تست سرما، تست الکتریکی پالپ، دیابت ملیتوس، تست پالپ

اثر ترمیم حفره دسترسی بر روی بقای روکش های تک واحدی(Crowns) و دندانهای پایه بریج(Retainers)
مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی اثر ترمیم حفره دسترسی با کامپوزیت در دندانهای فاقد ترمیم و یا دارای ترمیم های دیگر ( کامپوزیت، سرامیک و آمالگام) پرداخته است .
روش مطالعه: مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و با بررسی و استخراج اطلاعات از پرونده ها انجام گرفته است.
نتایج: میزان بقای روکش در چنین دندان هایی پس از ۲ و ۵ و ۷ و ۱۰ سال به ترتیب ب۸۲٫۷%، ۷۱٫۵%۶۷٫۳%، ۴۸٫۸% بود. متوسط درصد از دست رفتن دندان به صورت سالانه پس از ۲ و ۵ و ۷ و ۱۰ سال به ترتیب ۹%، ۶٫۵%،۵٫۵% و ۶٫۹% بود. میزان بقا در دندان های پاره پایه بریج به صورت معناداری کمتر از روکش های تک واحد بود.
نتیجه گیری : ترمیم حفره دسترسی با استفاده از کامپوزیت در دندانهای پایه روکش تک واحدی یا بریج قابل قبول هست.
کلید واژه ها :کامپوزت، درمان ریشه، ترمیم، درمان مجدد، بقا

میزان بقای دندان های جایگذاری شده (Replant) پس از بیرون افتادن (Avulse)در اثر تروما
درمان انتخابی برای درمان دندان های خارج شده پس از تروما جایگذاری می‌باشد. مطالعه حاضر به بررسی میزان بقای این دندان‌ها پس از جایگذاری پرداخته است.
روش مطالعه: مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و با استفاده از بررسی پرونده ۵۷۶ بیمار انجام پذیرفته است .
نتایج: میزان بقا بعد از پنج و نیم سال ۵۰ درصد بود. با افزایش سن تا ۱۶ سال میزان بقای دندان به ازای هر سال ۱۵ درصد افزایش می یابد. نگهداری دندان در شیر در مقایسه با خشک ماندن ، احتمال بقای دندان را افزایش می دهد.
نتیجه گیری: متوسط: میزان بقا بعد از پنج و نیم سال ۵۰ درصد می باشد. افزایش سن تا حد ۱۶ سالگی و بالغ شدن دندانها فاکتورهای مثبت در بقای دندان میباشند .
کلید واژه ها :شیر، محیط نگهداری، آنالیز بقا، جایگذاریری، بیرون افتادن

بررسی تاثیر شکل حفره دسترسی و کاربرد فایل XP-Endo finisher بر روی کاهش میزان انتروکوک فکالیس در کانال ریشه
مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فایل xp-endo finisher و شکل حفره دسترسی (محافظه‌کارانه و فرم متداول) بر کاهش میزان انتروکوک فکالیس پرداخته است.
روش مطالعه: مطالعه حاضر به صورت آزمایشگاهی و بر روی کانال مزیو باکال مولرهای مندیبل انجام پذیرفته است. در این مطالعه فایلهای Reciproc، Protaper Next و XP-Endo finisher مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
نتایج:میزان انتروکوک فکالیس در کاربرد تمامی انواع فایل ها و با اشکال مختلف حفره دسترسی به صورت معناداری کاهش یافته بود . کم ترین میزان کاهش باکتری در گروه آماده‌سازی شده با Xp-Endo finisher و Reciproc و در دندانهای با حفره دسترسی متداول مشاهده شده است.
نتیجه گیری: میزان کاهش انتروکوک فکالیس در هر دو شکل متداول و محافظ کارانه حفره دسترسی یکسان است. از نظر کاهش باکتری انتروکوک فکالیس میان فایل Xp-Endo Finisher و سایر فایل ها تفاوتی وجود ندارد.
کلید واژه : کاهش باکتری، حفره دسترسی محافظ کارانه، حفره دسترسی رایج، فایل XP-Endo finisher

رسم توضیحی ۱ فرم های مخافظ کارانه و رایج حفره دسترسی

بررسی توانایی شکل‌دهی فایلهای Xp-Endo shaper و Protaper Next با استفاده از CBCT در کانال های بزرگ
مقدمه : مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی شکل دهی کانال های بزرگ توسط فایلهای Xp-Endo shaper و Protaper Next با کمک CBCT طراحی و اجرا گردیده است.
روش مطالعه: مطالعه حاضر به صورت آزمایشگاهی انجام شده است. دندان ها قبل و بعد از آماده سازی با استفاده از CBCT مورد بررسی قرار گرفته اند. کانال های بزرگ به صورت مصنوعی و با استفاده از فایل دستی در سایزهای ۳۰ ، ۳۵ و ۴۰ اماده سازی گردیدند. پس از آماده سازی CBCT اولیه تهیه گردید. سپس کانالها با استفاده از فایلهای فایلهای Xp-Endo shaper و Protaper Next مورد آماده‌سازی قرار گرفتند. فاکتورهای ترانسپورت مزیودیستالی ، ترنسپورت باکولینگوالی، توانایی حفظ مرکزیت و کیزان گشادسازی کانال در ۳، ۵ و ۸ میلیمتر از آپکس مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج : در صورتی کانال ها دارای سایز اولیه ۳۰ و ۳۵ باشند تفاوتی از نظر افزایش سطح آماده‌سازی و Outline آماده سازی شده وجود ندارد. میزان سطح آماده سازی در سایز اولیه ۴۰ در فایل Xp-Endo shaper بیشتر از Protaper Next بود. Protaper Next دارای ترانسپورت باکولینگوالی بیشتر نسبت بهXp-Endo shaper در سایزهای ۳۰ و ۳۵ بود. Xp-End shaper دارای ترانسپورت مزیودیستالی کتری بود.
نتیجه گیری: Xp-Endo shaper دارای ترانسپورت کمتر و حفظ مرکزیت بالاتر کانال نسبت به Protaper Next می باشد.
کلید واژه : نسبت مرکزیت، CBCT ، کانال های ریشه ای بزرگ، ترانسپورت ، Protaper Next ، XP-Endo Shaper

نقایص Endodontic-Peri implantitis : نوع جدیدی از ضایعات
ضایعه ناشی از یک دندان با درمان ناموفق ریشه یا قراردهی فوری ایمپلنت در ساکت دندان دارای ضایعه می تواند باعث ایجاد رتروگراد ضایعه Peri implantitis با نمای رادیولوسنسی در ناحیه آپیکال ایمپلنت گردد. در حال حاضر در طبقه بندی های موجود توصیفی برای این گونه ضایعات وجود ندارد. تصاویر ارائه شده نشانگر دو بیمار با ضایعه Peri implantitis هستند که مورد اول پس از درمان ریشه دندان دارای ضایعه اندو-پریو و در مورد دوم کشیدن دندان داری ضایعه، مشکل Peri implantitis درمان گردید. این گزارش ارائه توجیهی برای نوع جدیدی از ضایعات با نام Endodontic- Peri implantitis می باشد.

کلید واژه : پری ایمپلنتایتیس اپیکال، رژنراسیون استخوان، بیماری پری اپیکال، پری ایمپلنتایتیس
رسم توضیحی ۲ بیمار اول ( ترتیب تصاویر از تشخیص اولیه تا فالو اپ)
رسم توضیحی ۳ بیمار دوم ( ترتیب عکس از تشخیص تا فالواپ)

بررسی بقای دندان‌های دائمی خلفی درمان ریشه شده دارای ترک : مطالعه سیستماتیک و متا آنالیز
هدف: مطالعه حاضر به بررسی بقا و فاکتورهای موثر بر آن در دندان‌های دائمی خلفی درمان‌ ریشه شده دارای ترک می پردازد.
روش مطالعه: پروتکل PROSPERO برای انجام مطالعه استفاده گردید. جستجوی منابع بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفت. احتمال خطا توسط فرم NEWCASSTLE-Ottawa برای مورد بررسی قرار می گرفت.
نتایج: پس از انجام جستجو ۴۱۰ مقاله یافت شد که تنها ۷ مطالعه کیفیت لازم برای استفاده در مرور سیستماتیک را دارا بودند. نتایج متاآنالیز بیانگر احتمال بقای ۸۹% پس از یک سال بود. حضور پاکت پریودنتال باعث افزایش شانس از دست رفتن دندان می‌گردید. جنسیت، نوع دندان، موقعیت، تعداد ترک و وضعیت فتاج قبل از درمان تاثیری بر احتمال بقا نداشت. هیچ یک از مطالعات بررسی طولانی مدت بعد از درمان را گزارش نکرده اند.
نتیجه گیری :درمان ریشه دندان های خلفی دارای ترک به عنوان گزینه های درمانی مناسب قابل کاربرد است.
کلید واژه : دندان ترک خورده، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، نتایج، درمان ریشه ، بقا

آیا به بلاک دوطرفه اینسیزیو به منظور بی حسی دندان های اینسیزور در دارای پالپیت برگشت‌ناپذیر علامت‌دار موفق‌تر از بلاک یک طرفه اینسیزیو می باشد؟ مطالعه آینده‌نگر بالینی یک سو کور
مقدمه: مطالعه حاضر به بررسی میزان اثربخشی بلاک یک طرفه و دوطرفه اینسیزیو در درمان ریشه دندان های ملتهب اینسایزور پرداخته است.
روش مطالعه: مطالعه به صورت یک سکو انجام پذیرفته است. در مطالعه از ۱٫۸ میلی لیتر محلول لیدوکائین حاوی ۱:۸۰۰۰۰اپی نفرین استفاده گردیده است. درمان پس از عدم پاسخ به EPT آغاز می گردید. میزان درد طی درمان اندودنتیک با استفاده از مقیاس Haft Parker ثبت گردید.
نتایج: میزان موفقیت بی حسی یک طرفه و دوطرفه برای دندان های سانترال مندیبل به ترتیب ۳۸ درصد و ۶۴ درصد بود. میزان موفقیت بی حسی دوطرفه برای دندانهای لترال مندیبل به ترتیب ۴۴ و ۶۹ درصد بود.
نتیجه گیری: موفقیت بی حسی دو طرفه در طی درمان ریشه دندانهای اینسیزور مندیبل با پالپیت ملتهب در مقایسه با بی حسی یک طرفه بیشتر می باشد.
کلید واژه : لیدوکایین ، اینسیزور مندیبل ، بلاک اینسیزیو ، بلاک منتال

بررسی درگیری پالپی، زخم، فیستول، ایندکس آبسه، ایندکس پری اپیکال در غربالگری بیماری‌های اندودنتیک:بررسی صحت(Accuracy) و قابلیت اعتماد (Reliability)
مقدمه: PUFA ایندکس شامل چهار شاخص درگیری پالپی، زخم، فیستول و آبسه می باشد که برای غربالگری به منظور تعیین عواقب پوسیدگی دندانی درمان نشده توسعه یافته است. مطالعه حاضر به بررسی صحت و قابلیت اعتماد PUFA ایندکس در مقایسه با ایندکس پری اپیکال (PAI) در تشخیص بیماریهای پالپ و پری اپیکال طراحی و اجرا شده است.
روش مطالعه: م

طالعه به صورت Cross sectional انجام پذیرفته است. وضعیت پالپ و پری اپیکال بیماران مورد مطالعه به وسیله معاینه بالینی تعیین گردید.
نتایج : در زمینه تشخیص پالپی ، میزان حساسیت(Sensitivity) PUFA ایندکس و PAI به ترتیب ۶۷٫۶% و ۴۱٫۷% بود و میزان اختصاصیت (Specifity) به ترتیب ۹۹٫۸% و ۹۹٫۲% بود. در زمینه تشخیص پری اپیکال حساسیت ایندکس PUFAو PAI به ترتیب ۸۷٫۷% و ۷۵٫۴%و میزان اختصاصیت به ترتیب ۹۵٫۴% و ۹۸٫۴% بود. PUFA ایندکس به صورت معناداری دارای صحت بالاتر در تشخیص وضعیت پالپ و پری آپیکال بود.
نتیجه‌گیری: ایندکس PUFA می‌تواند به عنوان یک شاخص غربالگری برای بیماری های پالپ و پری اپیکال به کار رود.
کلید واژه: Orthopantomograph ، ایندکس پری اپیکال، شیوع، حساسیت ، اختصاصیت

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *