Preaload Image
24 نوامبر

مقایسه ی کیفیت زندگی بیمارانی که تحت درمان ریشه یا کشیدن دندان قرار گرفته اند

مقایسه ی کیفیت زندگی بیمارانی که تحت درمان ریشه یا کشیدن دندان قرار گرفته اند

کلمات کلیدی :‌ اندودانتیکس،‌ EQ-5D-5L، مراقبت دندانی عمومی، Oral Health Impact Profile، نتایج مرتبط با بیمار، quality-adjusted life year

یکی از اهداف اصلی درمان ریشه پیشگیری از ایجاد عفونت یا حذف آن از سیستم کانال ریشه می باشد تا از کشیده شدن دندان جلوگیری شود. ارزیابی نتایج به صورت روتین توسط بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک بافت های پری رادیکولار انجام می شود. با این وجود نتایج مرتبط با سلامت مثل اثر درمان بر روی زندگی روزمره و رضایت بیمار هم از اهمیت برخوردار هستند.

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر درمان ریشه از نظر کیفیت زندگی (QOL) و quality-adjusted life year (QALY) با مقایسه ی بیمارانی که تحت درمان ریشه با بیمارانی که تحت درمان کشیدن دندان قرار می گیرند.

بیمارانی که برای درمان ریشه یا کشیدن به ۶ کلینیک ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی طی دوره ی ۸ هفته مراجعه کرده بودند برای این مطالعه انتخاب شدند که بر روی ۸۵ بیمار از بین آنها این مطالعه انجام شد. سن میانگین بیماران ۵۱.۱ سال بود و درمان کشیدن دندان برای  ۵۶.۴٪  از بیماران انجام شده بود و ۴۳.۵٪ بیماران تحت درمان ریشه قرار گرفته بودند.

برای بررسی اثر درمان بر روی کیفیت زندگی از سه شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHRQL)، EQ-5D-5L که به بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت می پردازد (HRQOL) و QALY weights استفاده شد. همچنین از یک پرسشنامه مرتبط با بیماری که میزان رضایت بیمار از درمان ریشه را می سنجد استفاده شد. ارزیابی ها در شروع درمان و بعد از یک ماه انجام شد.

در نهایت آنالیز های انجام شده نشان داد که اگر چه تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بین دو گروه تحت درمان ریشه و کشیدن دندان وجود نداشت، ولی بیمارانی که تحت درمان ریشه قرار گرفتند بهبود معنی داری در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) و QALY weights داشتند. همچنین بیمارانی که تحت درمان ریشه قرار گرفتند، رضایت بالایی را گزارش کردند.

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *