Preaload Image

وبینار آموزشی طرح درمان دندانهای ۶ با پوسیدگی وسیع در کودکان زیر ۱۲ سال

Start Time

۱۱:۰۰

۱۲/۱۰/۱۳۹۹

Finish Time

۱۵:۰۰

۱۲/۱۰/۱۳۹۹

وبینار آموزشی طرح درمان دندانهای ۶ با پوسیدگی وسیع در کودکان زیر ۱۲ سال

وبینار آموزشی طرح درمان دنداهای ۶ با پوسیدگی وسیع در کودکان زیر ۱۲ سال در تاریخ ۱۲ دی ماه برگزار خواهد شد. مدرسین این وبینار دکتر نیکا سلطانی و دکتر نیوشا بابوی نژاد با حضور دکتر اثنی عشری بودند که در ابتدا به مقدمات کاربرد لیزر در دندانپزشکی پرداخته و سپس توضیحات جامعی درباره کاربرد لیزر در اندودنتیک خواهند داد.

دکتر نیکا سلطانی و دکتر نیوشا بابوی نژاد

با حضور دکتر اثنی عشری

Who comes with us?